Vaaliteemat

Aluevaaliteemojani vuodelle 2022

Jokaisella hyvinvointialueella on turvattava lähipalvelut ja sujuva hoitoon pääsy ajoissa. Lapsiperheille on tarjottava ennaltaehkäisevää apua ja varhaista vanhemmuuden tukea. Lasten ja nuorten mielenterveystyö ja ikäihmisten palvelut on nostettava keskiöön. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja täytyy olla kaikille. Ikäihmiset tarvitsevat inhimillistä kotihoitoa ja hyvää hoivaa. Kuntoutuksen tulee olla oikea-aikaista ja näin ollen vaikuttavaa.

Olin viime kaudella Keusoten Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja.  Mielestäni Keusotessa on laitettava perusterveydenhoitoa kuntoon, koska muussa tapauksessa ihmiset eivät saa apua oikea-aikaisesti ja rahaa valuu liikaa erikoissairaanhoidon puolelle. Hallintoportaista on siirrettävä kaikki mahdollinen työpanos kentälle. On priorisoitava tarkasti, mihin kokeiluihin lähdemme mukaan. Tulostavoitteissa on pysyttävä paremmin. Ellei niissä pysytä, on haettava osaavampaa henkilökuntaa. Vakaalla talouden hoidolla parannamme mahdollisuuksia huolehtia ihan meistä jokaisesta.

Olen kahden aikuisen pojan äiti, rehtori, kaupunginvaltuutettu, talousjaoston jäsen ja Järvenpään Keskustan puheenjohtaja. Sukujuuret tulevat Pohjanmaalta, mutta olen viihtynyt Järvenpäässä 25 vuotta. Kodin perintönä sain elämän eväiksi opit avoimuudesta ja oikeudenmukaisuudesta sekä rohkeuden tuoda asiat esille suoraan ja rehellisesti. Näillä eväillä haen jatkoa 13 vuoden työlleni poliitikkona.

Kunnalisteemojani vuodelle 2021

Ajatuksiani Järvenpäästä:
Tasapainoinen talous mahdollistaa asukkaille viihtyisän elinympäristön ja laadukkaat palvelut. Kaupungin hankinnoissa paikallisten yritystenkin pitäisi voida osallistua kilpailutukseen. Kaupungin järjestämissä ruokailuissa on suosittava lähiruokaa.

Liiallista velanottoa tulee varoa. Kannatan hallittua kasvua, että ehdimme hoitaa siitä syntyvät lieveilmiöt kuntoon. Verotulot eivät ole seuranneet kasvua ja nuorten syrjäytymisen ongelmat näkyvät katukuvassa.

Hyvä koulu rakennetaan yhteisöllisyys ja pedagogiikka edellä. Keskusta haluaa, että lapset ja nuoret saavat opiskella rauhallisessa, viihtyisässä ja turvallisessa oppimisympäristössä lähikouluperiaatteella. Säästöjä ei saa hakea lasten tarvitsemasta tuesta. Järvenpään tulee myös tarjota ennaltaehkäisten matalan kynnyksen palveluja lapsiperheille. 
 
Turvallinen ja inhimillinen vanhuus kuuluu jokaiselle riippumatta siitä, miten asuu. Palvelujen on oltava JUST:ssa riittäviä ja hoitoon on päästävä viipymättä. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuus on turvattava. Erityisesti nuorten osalta viivytykset voivat olla kohtalokkaita. 

Kannatan asumisen väljyyttä kaupunkiympäristöön liian tehokkaan rakentamisen sijaan. Kerrostalot kuuluvat keskustaan. Pientaloalueiden on pysyttävä pientaloalueina, joissa luonto tulee ihmistä lähemmäksi.

Eduskuntavaaliteemani vuodelle 2019 

1. Koulutus 

Me suomalaiset pärjäämme hyvällä kasvatuksella, laadukkaalla koulutuksella, korkealla osaamisella ja sivistyksellä. Tämä on kaiken hyvinvointimme perusta.

2. Talous ja työpaikat 

Vientisektorilta tulevat eurot, jotka määrittelevät nykyisen hyvinvointimme tason. Viennillä rahoitamme koulumme, sairaalamme, sosiaaliturvamme ja vanhainkotimme. Koulutusta kehittämällä rakennamme tulevaisuuden yritystoimintaa. Luomme uusia työpaikkoja ja parannamme taloudellisia mahdollisuuksiamme huolehtia ihan meistä jokaisesta. PK-yritysten tukeminen lisää työllisyyttä ja kartuttaa samalla kuntien ja valtion kassaa.

3. Lapset ja nuoret 

On tärkeää kiinnittää huomiota lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin, arjen turvallisuuteen ja syrjäytymisen vaaroihin. On laitettava perusta kuntoon. Ilman hyvinvointia ei tule oppimista. Ennaltaehkäisevässä matalan kynnyksen perhetuen kehittämisessä riittää edelleen tekemistä. Nuorille tulee luoda näköaloja ja räätälöidä oppimisen polkuja jokaiselle henkilökohtaisesti.

4. Työikäiset 

Työtätekevien jaksamisesta ja hyvinvoinnista tulee huolehtia työelämän joustoilla. Koulutusmahdollisuuksia täytyy rakentaa kaikille.

5. Ikäihmiset

Ikääntyvien turvallisuutta voidaan parantaa perustamalla ikäkausineuvoloita. Vanhusasiavaltuutettu voisi myös tehdä työtä ikäihmisten parhaaksi. Tukipalvelujen on oltava riittävää ja hoitoon on päästävä viipymättä.

 

Kunnallisvaaliteemojani vuodelta 2017

Työni kautta minut toivottavasti tunnetaan myös alani aktiivisena kehittäjänä. Koulutus ja työ ovat parasta syrjäytymisen ehkäisyä.

  1. Varhaiskasvatuksen ennaltaehkäisevä perhetuki kuntoon

Perhetuen saamisessa on merkittäviä puutteita neuvola-ajan ja koulun aloituksen välissä. Moniammatillista perhetukea tulee olla saatavilla heti neuvola-ajan jälkeen ja sen tulee jatkua koulun aloitukseen saakka. Hyvinvoinnin ennaltaehkäisevä tuki täytyy olla kunnossa ja sitä tulee saada matalan kynnyksen palveluna viipymättä. Näin vältymme isoilta lastensuojelun kustannuksilta.

  1. Hyvinvoinnin perusta kuntoon terveyseroja kaventamalla

Yhä useamman suomalaisen terveys ei ole riittävän hyvä. Eri väestöryhmien hyvinvointierot kasvavat kaiken aikaa. Sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena tulee olla terveyserojen kaventaminen. Terveyden edistäminen on halvempaa kuin terveyseroista johtuvien sairauksien ja syrjäytymisen hoitaminen. Hyvinvoinnin pohja luodaan lapsuudessa tasapainoisella ravinnolla sekä riittävällä levolla ja liikunnalla. Päiväkodeissa ja kouluissa on lisättävä liikuntaa. Lasten ja nuorten hyvinvoinnissa koulun ja kodin yhteistyötä ja vuorovaikutusta on edelleen kehitettävä. Koulussa oppilashuollon henkilökunnan mitoitukset tulee nostaa suositusten mukaisella tasolla ja perhetyötä tulee lisätä.

  1. Luokkakoot eivät saa kasvaa liian suuriksi

Soten siirtyessä maakunnalle kuntien budjetista puolet menee lasten- ja nuorten palvelualueelle. Jos uusien valtionosuuspäätöksien kautta kunnat ajetaan ahtaalle, joudumme tekemään edelleen ikäviä säästöpäätöksiä. Vaarana on, että leikkaukset tulevat kohdistumaan päiväkoteihin ja kouluihin, koska muualta ei voida enää säästää. On pidettävä huoli, että alan ammattilaisia on päätöksenteossa kertomassa säästöjen todellisista vaikutuksista lapsiin ja nuoriin, että päättäisimme viisaasti lapsiin ja nuoriin kohdistuvista asioista. Uusi opetussuunnitelma tuo tullessaan uusia vaatimuksia. Oppimiskäsitys muuttuu edelleen. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot korostuvat entisestään. Samalla vaaditaan edelleen yksilökohtaista ohjausta. Luokkakokojen suuruus vaikuttaa oleellisesti opetuksen ja kasvatuksen laatuun. Suurien ryhmien myötä koulut muuttuvat lasten säilöntäpaikoiksi, joissa opettajan energia kuluu pääasiassa turvallisuudesta ja työrauhasta huolehtimiseen. Uutta opetussuunnitelmaa ei voida tällä tavalla toteuttaa. Valtionosuusjärjestelmän uusiminen saattaa johtaa siihen, että kunnat ovat luisumassa kohti 90-luvun laman tilaa. Tuolloin lapsia ja nuoria tulvi psykologeille ovista ja ikkunoista. Apua ei riittänyt kaikille. Jälkipyykkiä korjattiin pitkään ja kalliisti sosiaalityön ja lastensuojelun kautta. On pidettävä huoli siitä, ettei samoja virheitä toisteta tällä kertaa. Luokkakoot eivät saa kasvaa liian suuriksi.

  1. Opettajien täydennyskoulutusta tulee ylläpitää suunnitelmallisesti

Lapsilla ja nuorilla tulee olla itsetunto kohdallaan sekä halu tehdä ja oppia asioita. Oppilaille tulee antaa kehun ja kannusteen kautta onnistumisen elämyksiä. Tavoitteena on ohjata oppilasta omatoimisuuteen, oman opiskelun suunnitteluun sekä tukea hänen oppimaan oppimista. Näihin koulutuksen muutostarpeisiin ja uuden opettajuuden vaatimuksiin tulee vastata opettajien suunnitelmallisella täydennyskoulutuksella. Vähäiset kouluttautumisen määrärahat estävät muutostarpeiden siirtymistä käytäntöön. Epäkohta tulee poistaa ja varmistaa kehityksen jatkuminen myös tässä asiassa.

  1. Yksilöllinen koulutuspolku vähentää työttömyyttä

Kouluttautuminen on nykyään välttämätöntä. Tieto- ja teknologiayhteiskunnan myötä monet toiminnot Suomessa automatisoituvat ja ammatit muuttuvat. Peruskoulupohjalla ei enää työmarkkinoilla pärjää kuten ennen. Ilman peruskoulun jälkeistä jatkopaikkaa jääville tulee räätälöidä yksilöllisesti sopiva koulutus- tai harjoittelupolku. Etsivän nuo­risotyön ja koulutuksen yhteistyöllä on tuettava nuorta löytämään itselle sopiva keino kouluttautua ja hankkia osaamista. Myös aikuiskoulutuksen korkeasta tasosta täytyy huolehtia, näin voimme vastata

  1. Yrittäjyyskasvatusta tulee lisätä kaikilla kouluasteilla

Koulutuksen avulla voimme parantaa ammattitaitoisen työvoiman saantia, kehittää työelämätaitoja ja yrittäjyyskasvatusta sekä yrittäjien omaa osaamista. Uudet työpaikat Suomessa syntyvät pääosin PK-sektorille. Kehittämällä yrittäjyyskasvatusta saamme uusia osaavia yrittäjiä jotka luovat menestyvää yritystoimintaa, tarjoavat uusia työpaikkoja ja parantavat maamme taloudellista hyvinvointia.

  1. Velvollisuutemme on huolehtia ikäihmisten hyvinvoinnista

Ikääntyvien turvallisuuteen liittyvät asiat ovat minulle tärkeitä. Valinnanvapaus vaihtoehtoisissa hoivapalvelujen muodoissa luo arvokasta vanhuutta. Tukipalvelujen on oltava riittävää ja hoitoon on päästävä viipymättä. Osallistumista ja toiminnan mahdollisuuksia tulee tukea ja ylläpitää

Eduskuntavaaliteemojani vuodelta 2015

Koulutus Vaikka maailma muuttuu niin yksi asia pysyy. Suomi ja me suomalaiset pärjäämme vain hyvällä kasvatuksella, laadukkaalla koulutuksella, korkealla osaamisella ja sivistyksellä. Tämä on hyvinvointimme perusta.

Talous Vientisektorilta tulevat eurot, jotka määrittelevät nykyisen hyvinvointimme tason. Viennillä rahoitamme koulumme, sairaalamme, sosiaaliturvamme ja vanhainkotimme. Metsäteollisuudessa on vielä paljon käyttämättömiä voimavaroja. Ulkomaankaupan vaihtotase pitää kääntää taas ylijäämäiseksi.

Työpaikat Koulutukseen panostamalla ja sitä aktiivisesti kehittämällä rakennamme tulevaisuuden yritystoimintaa. Luomme uusia työpaikkoja ja parannamme taloudellisia mahdollisuuksiamme huolehtia ihan meistä jokaisesta, lapsista ja nuorista, työikäisistä ja ikäihmisistä.

Lapset Olen huolissani lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista, arjen turvallisuudesta ja syrjäytymisen vaaroista. Ennaltaehkäisevässä matalan kynnyksen perhetuen kehittämisessä riittää tekemistä. Jokainen syrjäytynyt lapsi maksaa yhteiskunnalle noin miljoona euroa.

Työikäiset Työtätekevien jaksamisesta ja työttömien koulutusmahdollisuuksista tulee huolehtia. Uskon liikkumisen ja kulttuurin voimaan hyvinvoinnin lisääjänä. Harrastamisen mahdollisuus täytyy varmistaa jokaiselle ja joukkoliikenteen tulee olla sujuvaa.

Ikäihmiset Ikääntyvien turvallisuuteen liittyvät asiat ovat minulle tärkeitä. Valinnanvapaus vaihtoehtoisissa hoivapalvelujen muodoissa luo arvokasta vanhuutta. Tukipalvelujen on oltava riittävää ja hoitoon on päästävä viipymättä.

Politiikka Kunnallispolitiikassa olen todennäköisesti Suomen ainoa sitoutumaton kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Yksin on kuitenkin vaikeaa päästä eduskuntaan ja vaikuttaa siellä. Valitsin eduskuntavaalikampanjaani tueksi Keskustan, koska sen koulutus- ja perhepoliittiset arvot vastaavat parhaiten omiani.työmarkkinoiden muuttuvaan kysyntään.

Kunnallisvaaliteemojani vuodelta 2012

Lapsiperheiden hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy

Lapsille ja nuorille tulee tarjota itsetunnon kohottamiseksi onnistumisen elämyksiä sekä tukea kasvua ja kehitystä kehun ja kannusteen kautta. Heidän hyvinvointiin resurssointi maksaa itsensä takaisin nopeasti. Turvallinen kasvuympäristö kaikkine tukitoimineen tuottaa tasapainoisia ja innostuneita lapsia ja nuoria. Tärkeintä on lapsen ja nuoren turvallinen kasvu ja perheen tukeminen. Tutkimusten mukaan yksi syrjäytynyt lapsi maksaa yhteiskunnalle noin miljoona euroa.

  • Parisuhteeseen ja vanhemmuuteen matalan kynnyksen tukea myös neuvolavaiheen jälkeen • Koulujen oppilashuollollinen tuki täytyy nostaa suositusten mukaiselle tasolle • Terveyseroja on kavennettava kiinnittämällä huomiota liikuntaan, lepoon ja ravintoon • Lasten ja nuorten kuulemista, osallisuutta ja vaikuttamista tulee tukea • Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden kysynnän ja tarjonnan tulee kohdata • Matalan kynnyksen harrastustoimintaa täytyy mahdollistaa kaikille • Moniammatillisia työmuotoja on edelleen vahvistettava poikkihallinnollisesti • Lapsiperheiden vanhempiin kohdistuvia vaatimuksia tulisi vähentää. Lapset tarvitsevat enemmän omien vanhempiensa aikaa

Ikäihmisten turvallisuus

  • Omaishoitoa ja kotihoitoa on edelleen kehitettävä ja tuettava uudistamalla palvelurakenteita • Ikäihmisten yksinäisyyden tunnetta tulee ehkäistä • Ikäihmisten tukipalvelun on oltava riittävää, että he tuntisivat olonsa turvalliseksi • Hoitoon on päästävä viipymättä • Osallistumista ja toiminnan mahdollisuuksia tulee tukea ja ylläpitää

Johtamis- ja päätöksentekokulttuurin kehittäminen

  • Asioiden valmisteluun, päätöksentekoon ja johtamiskulttuuriin tarvitaan lisää avoimuutta • Hallintoportaan tulisi tukea asiakaspinnassa tapahtuvaa toimintaa, eikä päinvastoin • Vaikutusten ennakkoarviointia päätöksenteossa tulee kehittää • Kansalaisten mielipiteiden parempi kuuleminen tulisi mahdollistaa

Tulevaisuus velvoittaa, mutta tämä päivä ratkaisee!